Положення про комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Великолучківської

сільської ради

____ листопада 2015 р. № ___

 

 

  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні депутатські комісії

Великолучківської сільської ради VІІ скликання

 

 

    

І. З А Г А Л Ь Н І             П О Л О Ж Е Н Н Я

 

1. Відповідно до Конституції України, ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа депутатів сільської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

- вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства села та соціально-культурної сфери;

- попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

3. Постійні комісії сільської ради є відповідальними перед сільською радою і їй підзвітні.

Діяльність постійних комісій координує голова сільської ради та його заступник.

4. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Сільська рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніш утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

5. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник та секретар постійної комісії обирається на її засіданні.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням сільської ради.

6. До складу постійних комісій не можуть входити голова та секретар сільської ради.

 

ІІ. Ф У Н К Ц І Ї    І      П Р А В А

 

7. Постійні комісії сільської ради сприяють реалізації повноважень сільської ради у питаннях, що належать до її відання, та розробляють відповідно до функціональної спрямованості програму дії по стабілізації соціально-економічної ситуації в селі.

8. Питання діяльності кожної постійної комісії сільської ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи сільської ради та Положення про постійні комісії.

9. Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради, розробляють проекти рішень сільської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями та співдоповідями, розглядають регуляторні акти.

10. Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки рекомендації і проекти рішень сільської ради.

11. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання сільської ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд сільської ради.

12. Постійні комісії сільської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом „Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

13. Постійні комісії сільської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

ІІІ. О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І          Р О Б О Т И

П О С Т І Й Н И Х         К О М І С І Й

 

14. Постійні комісії сільської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи сільської ради. Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

15. Основною формою роботи постійних комісій сільської ради є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

16. Керівництво діяльністю постійних комісій сільської ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців і вчених, підписує рішення і висновки комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;

- доповідає сільській раді про роботу комісії, виступає на сесіях сільської ради з доповідями і співдоповідями;

- здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями сільської ради.

17. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії сільської ради.

18. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.

19. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

20. Голова, заступник, секретар члени постійної комісії сільської ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю або за рахунок бюджету.

21. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії сільської ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії.

22. Рекомендації постійних комісій сільської ради підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін.

23. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням сільської ради, її голови або заступника голови сільської ради розглядатись постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписують головами відповідних комісій.

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються простою більшістю голосів членів кожної комісії.

24. Згідно з рішенням сільської ради голова постійної комісії з питань бюджету працює в раді на постійній основі.

25. Постійні комісії сільської ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

 

ІV. Ф У Н К Ц І О Н А Л Ь Н А     С П Р Я М О В А Н І С Т Ь

П О С Т І Й Н И Х         К О М І С І Й

 

Постійна бюджетна комісія сільської ради

 

1. Готує проекти рішень сільської ради про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.

2. Попередньо розглядає проект місцевого бюджету. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до місцевого бюджету.

3. Подає на розгляд сільської ради висновки по проекту місцевого бюджету.

4. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

5. Здійснює контроль за виконанням бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

6. Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету та вносить його на затвердження сільської ради.

7. Розглядає і готує висновки на сесію сільської ради з бюджетних питань.

8. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, готує пропозиції з цих питань.

9. Вносить пропозиції по встановленню зборів і різних неподаткових доходів в бюджет, встановленню земельного податку, орендної плати на землю і майно, а також надання пільг по податках, зборах, орендних ставках.

10. Готує висновки з фінансових питань.

11. Контролює питання витрачання бюджетних коштів та позик на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності, вносить пропозиції по організації і контролю з цих питань.

12. Бере участь у проведенні експертиз договорів укладених сільською радою, в розгляді інших питань пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

13. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

 

 

Постійна комісія сільської ради з питань добровільного об’єднання громад та взаємодії з правоохоронними органами

 

1. Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо проведення громадського обговорення з питань про добровільне об’єднання громад.

2. Готує пропозиції та проекти рішень на сесію сільської ради з питань добровільного об’єднання громад.

3. Розглядає пропозиції та готує відповідні висновки і проекти рішень сільської ради з питань перейменування, відновлення історичних назв вулиць, а також інші питання адміністративно-територіального устрою села.

4. Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території сільської ради.

5. Готує висновки щодо проектів рішень, пропозицій з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку.

6. Бере участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться на території ради, виконання Закону України „Про звернення громадян”, сприяє практичній реалізації на території, підвідомчій раді, законів України, інших нормативних актів, рішень сільської ради, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав громадян.

7. Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

8. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії сільської ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

9. Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку на території сільської ради.

10. При потребі, заслуховує звіти керівників відповідних установ, організацій з профільних питань та готує висновки.

11. Розглядає інші питання, віднесені до функціонального призначення комісії.

 

Постійна комісія сільської ради з питань освіти та

дошкільного виховання

 

1. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи навчальних та дошкільних закладів освіти, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах, організаціях та установах району.

2. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії сільської ради, райдержадміністрації з навчальними та дошкільними закладами освіти з метою поліпшення підготовки кадрів для села, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.

3. Вивчає можливості організації при сільській раді консультаційних центрів і груп у складі вчителів та спеціалістів навчальних та дошкільних закладів села для надання практичної допомоги сільській раді.

4. Аналізує стан розвитку освіти в селі, вносить рекомендації щодо поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в школах та дошкільних закладах, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо створення моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей з урахуванням раннього діагностування їх можливостей і здібностей.

5. Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення села.

6. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтв в естетичному вихованні та покращенні організації відпочинку населення села сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, культурно-історичних пам’ятників.

7. Заслуховує звіти керівників навчальних та дошкільних закладів освіти та готує висновки.

8. Розглядає інші питання, віднесені до функціонального призначення комісії.

 

Постійна земельна комісія сільської ради

 

1. Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу села.

2. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації права вільного виробу форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

3. Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадженню комплексу заходів по підвищенню родючості ґрунтів, поліпшенню навколишнього природного середовища.

4. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників підприємств, установ з цих питань.

5. Вивчає і вносить пропозиції сільській раді щодо формування бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання коштів.

6. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів по ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

7. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.

8. Готує пропозиції сільській раді щодо надання земельних ділянок у власність, користування, оренду громадянам та юридичним особам.

9. Заслуховує звіти керівників підприємств, установ та готує висновки.

10. Розглядає інші питання, віднесені до функціонального призначення комісії.

 

 

V. П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й    СКЛАД     П О С Т І Й Н И Х     К О М І С І Й:

 

Склад комісії з питань добровільного об’єднання громад та взаємодії з правоохоронними органами:

Волошин Любов Ярославівна.

Герцак Володимир Михайлович.

Гудачек Тетяна Іванівна..

Делегат Ростислав Ростиславович.

Козар Тетяна Іванівна

Стеблак Ігор Володимирович.

Хома Надія Михайлівна.

 

Склад комісії з питань освіти та дошкільного виховання:

Балог Василь Васильович.

Попович Михайло Юрійович.

Рубіш Надія Іванівна.

Русо Ярослав Олександрович.

Стеблак Дмитро Дмитрович.

Теличко Світлана Юріївна.

Чучвар Валерія Федорівна.

 

Склад земельної комісії:

Зозуля Михайло Іванович.

Кепі Валерій Васильович.

Латинець Василь Іванович.

Лелик Василь Юрійович.

Фенчак Юрій Васильович.

Халус Юрій Юрійович.

 

Склад бюджетної комісії:

Бабіля Світлана Юріївна.

Іванов Віталій Олександрович.

Левдер Юрій Юрійович.

Павльо Юрій Юрійович.

Хома Оксана Іванівна.

 

Про нас

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Офіційний Веб-сайт.

Контакти

89625, Закарпатська область,
Мукачівський район,
село Великі Лучки, вул. Гагаріна, 37,
тел./факс: (03131) 6-12-60; 9-30-55/
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…