Регламент ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Великолучківської

сільської ради

12 листопада 2015 р. № 6

 

 

   

РЕГЛАМЕНТ

роботи Великолучківської сільської ради

VІІ скликання

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

Великолучківська сільська рада (далі - сільської ради) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади села Великі Лучки Мукачівського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй органами виконавчої влади

Стаття 1. Порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України Про місцеве самоврядування в Україні” та Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент роботи сільської ради (далі - Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання сільською радою, який передбачає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання заступника голови сільської ради з питань діяльності виконавчого органу ради, секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, функції органів сільської ради, депутатів та посадових осіб ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії сільської ради.

Стаття 3. Гласність в роботі ради:

1. Засідання ради, постійних комісій та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить сільській раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про скликання сесії та основні питання порядку денного;

2) можливістю трансляції її засідань засобами масової інформації;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому законом) роботу ради.

5. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, для яких визначаються місця за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, працівник виконавчого апарату ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань, окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності до ст.48 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Розділ ІІ. Організація роботи сільської ради

 

Стаття 6. Планування роботи сільської ради.

6.1. Діяльність сільської ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік.

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності сільської ради, її органів, та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

6.2. Проект орієнтовного плану роботи сільської ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим комітетом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів сільської ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

6.4. В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включаються питання контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень сільської ради.

6.5. Організація виконання орієнтовного плану покладається на постійні комісії та виконавчий апарат ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються сільською радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

6.6. На основі орієнтовного плану виконавчий апарат сільської ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових сесій сільської ради. Плани затверджуються головою сільської ради. Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням сесій сільської ради.

6.7. Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені – на поточний квартал і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням сільської ради, голови сільської ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

До плану роботи комісії питання включається після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій сільської ради.

7.1. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

7.2. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

7.3. Наступні сесії ради скликаються головою сільської ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови голови сільської ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем  ради у випадках:

- якщо сесія не скликається сільським у строки, передбачені ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”;

- відповідно до доручення голови сільської ради;

- якщо голова сільської ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” (далі по тексту – закону).

7.4. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

7.5. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах 4 та 6 статті 46 закону, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині 7 статті 46 закону, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

7.6. Розпорядження голови сільської ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

7.7. У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова сільської ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.

7.8. Сесія сільської ради може складатися із декількох пленарних засідань. Рішення про проведення пленарних засідань приймаються головуючим на сесії і доводиться до відома депутатів. Черговість та час проведення пленарних засідань визначаються розпорядженням голови сільської ради. Такі засідання проводяться в межах строків, передбачених цим регламентом

7.9. Засідання постійних комісій ради скликається її головою, а в разі неможливості виконувати ним свої повноваження - його заступником.

7.10. Засідання постійних комісій ради скликається в міру необхідності, але не рідше термінів, визначених Положенням Про постійні комісії Великолучківської сільської ради VII скликання”. Цим Положенням регламентується і порядок ведення цих засідань.

 

Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії сільської ради.

8.1. Пропозиції про скликання сесії сільської ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові сільської ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

8.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою сільської ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, головою районної ради, іншими структурами, а на пленарному засіданні – лише депутатами сільської ради.

8.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, котрі надійшли не від депутатів або постійних комісій сільської ради, подаються голові ради супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи постійних комісій. До проекту рішення додається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення. Проекти рішень повинні бути юридично обгрунтованими.

8.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаються постійними комісіями ради.

8.5. Депутат сільської ради отримує у виконавчому апараті сільської ради не пізніше, ніж за 3 дні до проведення засідання постійної комісії, матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проект рішення із обгрунтуванням головуючого на пленарному засіданні вноситься за рішенням ради у скорочений термін.

8.6. Зауваження та пропозиції депутатів до проектів рішень систематизуються у вигляді таблиці та надаються депутатам перед початком пленарного засідання.

8.7. До моменту включення проекту рішення до порядку денного проект може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного за рішенням сільської ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.

8.8. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються певних питань порядку денного чергової сесії, вносяться голові ради у письмовій формі не пізніше як за 1 день до проведення чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.

8.9. В порядку денному визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

 

Розділ ІІІ. Пленарне засідання сільської ради

 

Стаття 9. Відкриття пленарного засідання.

9.1. Ніхто не має права перешкоджати депутатам проводити сесії сільської ради.

Пленарне засідання сільської ради є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Якщо з’ясується, що пленарне засідання є неповноважним, то головуючий повинен припинити пленарне засідання. Якщо, після строку, визначеного головуючим для реєстрації, кількість депутатів на пленарному засіданні все ж не відповідає вимогам щодо його повноважності (відсутність кворуму), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про його перенесення.

9.2. На засіданнях сільської ради можуть бути присутніми депутати відповідних рад вищого рівня, голова районної державної адміністрації, його заступники, прокурор району, голова суду, начальник міськрайонного управління юстиції, голова районної ради, представники правоохоронних органів, начальник Мукачівської ОДПІ, начальник МНС, воєнком, начальник КРУ та інші проедставники.

При необхідності на засідання сільської ради запрошуються керівники шкільних та дошкільних навчальних закладів, підприємці, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи залежно від питання, що обговорюється.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

9.3. Пленарні засідання сільської ради проводяться у сесійній залі державною мовою.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

9.4. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради, а першу сесію ради відкриває і веде пленарне засідання голова відповідної виборчої комісії – до оголошення результатів виборів і представлення сільського голови.

9.5. У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання відкриває депутат, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія , і який входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один із депутатів ради.

9.6. Відповідно до цього Регламенту депутат ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні ради або може спізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову ради через виконавчий апарат ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні через секретаря сесії.

9.7. Засвідчення особи депутата проводиться біля столу реєстрації за пред’явлення посвідчення.

9.8. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.

9.9. При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 9.8. Регламенту при прийнятті конкретного рішення, він може порушити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Якщо зазначену пропозицію підтримає не менше 1/3 депутатів, головуючий встановлює особисту присутність депутатів на пленарному засіданні.

9.10. Рішення, щодо якого не дотримана вимога особистого голосування депутата, вважається нечинним з моменту встановлення цього факту.

 

 

Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.

10.1. Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених депутатами ради, а у разі створення депутатськими групами, фракціями, ставить їх на голосування в порядку надходження.

10.2. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.

10.3. Всі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення (в письмовій формі) ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

10.4. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом(ами) рішення ради, якщо йдеться про питання, які є невідкладними.

Рішення ради заноситься до протоколу.

10.5. Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання тільки за рішенням ради.

10.6. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів ради.

Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

10.7. Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити, запитання, оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимоги депутата - автора запиту, яка до початку пленарного засідання подана в письмовій формі до секретаря сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатські запити.

10.8. Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради відповідно до прийнятого порядку роботи;

- виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

- повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10.9. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

10.10. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в цьому Регламенті.

10.11. Сільська рада може встановлювати порядок роботи проводення свох пленарних засідань.

10.12. В будь-який час депутат сільської ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

- стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

- стосовно перенесення пункту порядку денного;

- стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.

10.13. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

10.14. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 20 хв.;

- співдоповідь - до 10 хв. кожна;

-запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 15 хв.;

- обговорення доповіді - до 15 хв.;

- виступ в обговоренні - до 5 хв.;

- повторний виступ - до 1 хв.;

- запитання - до 1 хв.;

- відповідь на запитання - до 1 хв.;

- репліка за порядком ведення - до 1 хв.;

- оголошення, звернення, репліки - до 1 хв.

За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжити зазначений час.

10.15. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

10.16. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує більшість депутатів, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

10.17. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляються на термін не більш як 15 хвилин.

Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

10.18. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

10.19. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох виступів за проект і не більше двох виступів проти).

Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.

11.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

11.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

11.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами на засіданнях постійних комісій та в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.

11.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений сільською радою текст.

11.5. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, сільська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

11.6. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

11.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

11.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.

12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення сільської ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

12.2. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, визначених чинним законодавством України.

12.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або при проведенні таємного голосування – у відведеному для цього місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

При потребі, для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості не менше 5 депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються сільською радою простим голосуванням.

Сільська рада може обрати на період скликання постійнодіючу лічильну комісію ради з числа її депутатів

12.4. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

12.5. Рішення ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Додатки до рішення затверджуються цим же рішенням.

12.6. Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

12.7. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.

12.8. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення через друковані та електронні засоби масової інформації. На звернення депутата працівники виконавчого апарату ради видають йому копії відповідних рішень чи розпорядчих документів посадових осіб ради. Ці ж документи видаються громадянам на їх вимогу відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 13. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

13.1. На засіданнях сільської ради депутат повинен не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі оратора, має право на репліку.

13.2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Виступ без дозволу головуючого, не дозволяється.

13.3. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

13.4. Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

13.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 14. Протокол.

Засідання сільської ради оформлюється протокольно. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат районної ради спільно з секретарем ради, який обирається на час проведення сесій з числа її депутатів, або спільно з секретарем виконавчого комітету. Сільська рада може обрати секретаря з числа її депутатів на період роботи скликання, або долучити до роботити вести протокол секретаря виконавчого комітету сільської ради. Секретар працює в період роботи сесій на добровільних засадах.

Протокол повинен повністю відображати хід пленарного засідання ради. Він повинен також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвища головуючого і тих, хто виступає на засіданні. До протоколу засідання сільської ради додаються:

- прийняті рішення;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- повні результати голосування;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- список запрошених на сесію.

Якщо сесія сільської ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо.

 

Розділ ІV. Постійні комісії сільської ради

 

Стаття 15. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 16. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 17. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова сільської ради.

Стаття 18. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 19. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 20. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

Стаття 21. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 22. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 23. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до  Закону України Про доступ до публічної інформації.

Стаття 25. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 26. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 27. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням сільської ради голова постійної комісії з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.

Стаття 28. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 29. Сільська рада утворює постійні комісії:

  • з питань бюджету;

  • з питань освіти та дошкільного виховання;

  • з питань добровільного обєднання громад та взаємодії з правоохоронними органами;

  • із земельних питань.

 

Розділ V. Депутатські групи і фракції сільської ради

 

Стаття 30. Депутати сільської ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи та фракції за умови, що до складу депутатської групи входить не менше (3) трьох депутатів, а до фракції не менше (8) восьми депутатів.

Депутатські групи, сформовані на основі єдності
поглядів або
партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.

Стаття 31. Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією згідно з діючим законодавством.

Стаття 32. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова сільської ради, депутати, які працюють в раді на постійній основі, не входять до складу жодної депутатської групи, фракції.

Стаття 33. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень сільської ради.

Стаття 34. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована сільською радою. Умовою її реєстрації є подання на ім'я голови сільської ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи, фракції подається голові ради у міжсесійний період.

Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

Стаття 35. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

Стаття 36. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову сільської ради, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

Стаття 37. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів сільської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 30 Регламенту;

- у разі прийняття депутатами сільської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

- після закінчення строку, на який депутати сільської ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію, або строку повноважень сільської ради.

Стаття 38. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, а також з іншими депутатами;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 39. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені сільської ради.

Стаття 40. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат сільської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

Розділ VІ. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

 

Стаття 41. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 42. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 43. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 44. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ VІІ. Депутат сільської ради

 

Стаття 45. Повноваження депутата сільської ради починаються з дня відкриття першої сесії сільської ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною виборчою комісією та підписання присяги депутата, і закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 46. Депутат представляє інтереси територіальної громади села, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат підтримує постійний зв'язок з виборцями громади, проводить депутатські прийоми, зустрічі, вивчає проблеми та сприяє їх вирішенню, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них профільну комісію а у виключних випадках сільську раду. У своїй роботі опирається на допомогу ради, громадськості, трудових колективів та об'єднань громадян.

Стаття 47. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

Стаття 48. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні сільської ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 49. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні сільської ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову сільської ради через виконавчий апарат сільської ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає пояснення з цього приводу комісії з питань регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 50. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 51. Депутат сільської ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Стаття 52. Депутат сільської ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів, чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.

Якщо депутат сільської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата сільської ради до посадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території села, інших установ з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради, у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Голова ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у 15-денний строк дати офіційну письмову відповідь на нього сільській раді і депутату, який його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раду та депутата сільської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, сільська рада може приймати і відповідне рішення.

Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснює виконавчий апарат сільської ради відповідно до Регламенту.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

Стаття 53. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 54. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у сільській раді та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 55. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами Про місцеве самоврядування в Україні та Про статус депутатів місцевих рад, іншими законами, цим Регламентом.

 

Розділ VІІІ. Голова сільської ради

 

Стаття 56. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 57. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар відповідної сільської ради. Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Стаття 58. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79  ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

 

Стаття 59. Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території сільської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 60. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 61. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним органам виконавчої влади. Сільський голова щорічно звітує раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

Стаття 62. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого органу ради у будь-який визначений ними термін.

 

Розділ ІХ. Заступник голови сільської ради з питань діяльності виконавчого органу ради

 

Стаття 63. Голова сільської ради може мати заступника з питань діяльності виконавчого органу ради (далі по тексту – заступник голови).

Стаття 64. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Питання про звільнення заступника може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 65. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

Стаття 66. Пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови сільської ради вносить голова сільської ради.

Стаття 67. Обраними заступником голови сільської ради вважається кандидат, що за результатами голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів.

Стаття 68. В разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова сільської ради вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

 

Розділ Х. Секретар сільської ради

Стаття 69.Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови відповідно до статті 50 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 70. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 71. Секретар сільської ради здійснює повноваження передбачеі статтею 50 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 72. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

Стаття 73. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

 

 

 

 

Розділ ХІ. Виконавчий комітет сільської ради

 

Стаття 74. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 75. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови - за пропозицією голови відповідної ради.

Стаття 76. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови (у разі його обрання), а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 77. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

Стаття 78. Очолює виконавчий комітет сільської ради відповідно сільський голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради, або один з членів виконавчого комітету.

Стаття 79. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Стаття 80. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” для сільського голови.

Стаття 81. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним райдержадміністрації.

Стаття 82. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Стаття 83. Повноваження виконавчого комітету сільської ради визначаються відповідно до статті 52 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 84.  Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ради (у разі його обрання) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Розділ ХІІ. Відділи, управління та інші виконавчі органи

сільської ради

 

Стаття 85. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських рад. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчого органу сільської ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 86. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському голові ради.

Стаття 87. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою ради одноособово, а у випадках, передбачених законом - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Цей Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням сільської ради.

 

 

Про нас

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Офіційний Веб-сайт.

Контакти

89625, Закарпатська область,
Мукачівський район,
село Великі Лучки, вул. Гагаріна, 37,
тел./факс: (03131) 6-12-60; 9-30-55/
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…